14408 சிங்கள போதினி.

நா.சுப்பிரமணியம். கொழும்பு: வீரகேசரி பிரசுரம், த.பெட்டி 160, 1வது பதிப்பு, ஜுலை 1955. (கொழும்பு 14: எக்ஸ்பிரஸ் நியுஸ்பேப்பர்ஸ் லிமிட்டெட், 185 கிராண்ட்பாஸ் வீதி). (10), 118 பக்கம், புகைப்படங்கள், விலை: ரூபா 1.00, அளவு: 17.5×11.5 சமீ. இந்நூல் 25 பாடங்களில் சிங்கள மொழியை தமிழில் விளக்குகின்றது. (இந் நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 09621).

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

ஏனைய பதிவுகள்

12205 – சமூகக் கல்வியும் வரலாறும்: 11ஆம் தரம்.

ஆசிரியர் குழு. கொழும்பு: தேசிய கல்வி நிறுவகம், கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம், இசுறுபாயா, பத்தரமுல்ல, 1வது பதிப்பு, 2000. (கொழும்பு: அரசாங்க அச்சகக் கூட்டுத்தாபனம்). viii, 177 பக்கம், சித்திரங்கள், விளக்கப்படங்கள், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை,

12235 – மனித உரிமைகள், அரசியல் மோதலும் இணக்கப்பாடும்.

இயன் மார்ட்டின். கொழும்பு 8: இனத்துவ ஆய்வுகளுக்கான சர்வதேச நிலையம், கின்சி றெரஸ், 1வது பதிப்பு, 1999. (கொழும்பு 13: யுனி ஆர்ட்ஸ், 48B, புளுமெண்டால் வீதி). 22 பக்கம், புகைப்படம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை,