இசைக்கலைஞர்கள் 14943

14943 சங்கீத மகான்களும் எம் மண்ணின் சங்கீதக் கலைஞர்களும்.

இ.குமாரசாமி சர்மா. யாழ்ப்பாணம்: பிரம்மஸ்ரீ கு.நந்தகோபன், 15, பி.ஏ.தம்பி லேன், வண்ணார் பண்ணை, 1வது பதிப்பு, ஆண்டு விபரம் தரப்படவில்லை. (யாழ்ப்பாணம்: எவகிறீன் அச்சகம், இல. 693, காங்கேசன்துறை வீதி). xviii, 96 பக்கம்,