12048 – இந்துக்களின் சடங்குகள்.

இந்து மகளிர் மன்றம். யாழ்ப்பாணம்: அமரர் ஆ.சி. குணரெத்தினம் நினைவு வெளியீடு, 1வது பதிப்பு, 2006. (கொழும்பு 13: யுனி ஆர்ட்ஸ், 48B, புளுமெண்டால் வீதி).

(32), 116 பக்கம், தகடுகள், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 22×14 சமீ.

இந்நினைவு மலரின் முதற்பகுதி அமரர் ஆ.சி.குணரத்தினம் அவர்களின் மறைவுக்கான அஞ்சலிகளின் தொகுப்பாக அமைந்துள்ளது. பின்னைய பகுதியில் இந்துக்கள் கடைப்பிடிக்கும் சடங்குகள் சம்பந்தமான துணுக்குச் செய்திகளின் தொகுப்பு இடம்பெற்றுள்ளது. இதிலுள்ள தகவல்கள் கொழும்பு இந்து மகளிர் மன்றத்தினரின் வெளியீடான இந்து பாரம்பரியம் இதழிலிருந்து பெற்றுத் தொகுக்கப் பட்டுள்ளன. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 37969).

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

ஏனைய பதிவுகள்

14829 மிகப் பெரும் ஆயுதக் களைவு.

யுஆன் ஹெளசுன் (ஆங்கில மூலம்), மு.பொன்னம்பலம் (தமிழாக்கம்). பத்தரமுல்ல: நெப்யூன் பப்ளிக்கேஷன்ஸ், 302, பஹலவெல வீதி, பெலவத்தை, 1வது பதிப்பு, 2018. (பத்தரமுல்ல: நெப்யூன் பப்ளிக்கேஷன்ஸ், 302, பஹலவெல வீதி, பெலவத்தை). (4), 274

14840 கேண்மை.

ஐயாத்துரை சாந்தன். கொழும்பு 10: எஸ்.கொடகே சகோதரர்கள், 661,665,675 பி.டி.எஸ்.குலரத்ன மாவத்தை, மருதானை வீதி, 1வது பதிப்பு, 2018. (வெல்லம்பிட்டிய: சத்துர அச்சகம், 69, குமாரதாச பிளேஸ்). 160 பக்கம், விலை: ரூபா 450.,

14850 நான் பேசும் இலக்கியம்.

கௌசி (இயற்பெயர்: சந்திரகௌரி சிவபாலன்). ஜேர்மனி: வெற்றிமணி வெளியீடு, Brinker Höhe 13, 58507 Lüdenscheid, 1வது பதிப்பு, 2020. (யாழ்ப்பாணம்: அன்றா பிறிண்டேர்ஸ், இல. 379, கஸ்தூரியார் வீதி). 128 பக்கம், சித்திரங்கள்,