12288 – இலங்கையில் 8ஆம் 10ஆந்தர மாணவரின் அடைவு பற்றிய தேசிய கணிப்பீடு: தேசிய அறிக்கை.

லால் பெரேரா, சுவர்ணா விஜயதுங்க, ஏ.ஏ.நவரட்ண, எம்.கருணாநிதி. கொழும்பு 3: தேசிய கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் மதிப்பீட்டு நிலையம், NEREC, கல்விப் பீடம், கொழும்புப் பல்கலைக்கழகம், 1வது பதிப்பு, ஏப்ரல் 2007. (அச்சக விபரம் தரப்படவில்லை).

xxv, 209 பக்கம், அட்டவணைகள், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 30×21 சமீ., ISBN: 978-955-1187-16-3.

உலக வங்கியின் நிதியுதவியுடன் கல்வி அமைச்சுக்காக கொழும்புப் பல்கலைக்கழக கல்விப்பீடம் இவ்வாய்வினை மேற்கொண்டிருந்தது. ஆய்வின் பின்னணியும் முறையியலும் என்ற முதலாவது பகுதியில் பின்னணி, முறையியல் ஆகியவையும், கற்றல் அடைவுகளின் கோலங்களும் செல்நெறிகளும் என்ற இரண்டாம் பகுதியில் தேசிய, மாகாண, மாவட்ட மட்டங்களில் மாணவர்களின் பெறுபேறுகள் தனித்தனி இயல்களிலும் அறிக்கையிடப்பட்டுள்ளன. மூன்றாவது பகுதியான கற்றல் அடைவுகளில் செல்வாக்குச் செலுத்தும் பின்னணிக் காரணிகளாக பாடசாலைப் பின்னணியும் கற்றல் அடைவும், வீட்டுப் பின்னணியும் கற்றல் அடைவும், மாணவர் பின்னணியும் கற்றல் அடைவும், வலயக்கல்வி அலுவலகப் பின்னணியும் கற்றல் அடைவும், கற்றல் அடைவில் செல்வாக்குச் செலுத்தும் சில ஏனைய மாறிகள் ஆகிய ஐந்து பிரிவுகளில் விரிவாக அறிக்கையிடப்பட்டுள்ளது. இறுதிப்பகுதியில் முடிவுகளும் விதந்துரைகளும் தரப்பட்டுள்ளன. பின்னிணைப்பில் சொற்களஞ்சியம், உசாத்துணை நூல்கள், மாதிரியில் இடம்பெற்ற பாடசாலைகள், ஹெனிவால்ட், கிரேய்க் ஆகியோரின் எண்ணக்கருச் சட்டகம், புள்ளிவிபர அட்டவணைகள் ஆகியன இடம்பெற்றுள்ளன. புள்ளிவிபர அட்டவணைகளில் மூன்று பாடங்களில் மதிப்பெண் பரம்பல்-மாகாண அடிப்படை, மூன்று பாடங் களில் நாடளாவிய சராசரிப் பெறுமானத்தின் வேறுபாடுகள், கற்றல் அடைவுகளில் செல்வாக்குச் செலுத்தும் காரணிகள் பற்றிய வரைபடம், 8, 10ஆம் தரங்களுக்குரிய கலைத்திட்டச் சாதனங்களுக்குரிய ஆசிரியரின் பதிற்குறிகள் ஆகியன உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வை யிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 57261).

ஏனைய பதிவுகள்

14425 இன்பத் தமிழும் இலங்கையரும்: நான்காவது ஐரோப்பியத் தமிழ் ஆய்வியல் மாநாடுஆய்வரங்க மலர் (இரண்டாம் பாகம்).

சதாசிவம் சச்சிதானந்தம் (பதிப்பாசிரியர்). பன்னாட்டு உயர்கல்வி நிறுவனம், Institut International des Etudes Superieures, 70, Rue Philippe de Girard 75018, Paris, 1வது பதிப்பு, செப்டெம்பர் 2019. (தமிழ்நாடு: அச்சக விபரம்

14234 முருகன்கீர்த்தனைகள்: ஆறுமுக வேலவன் துதி. பாமதி மயூரநாதன்.

யாழ்ப்பாணம்: திருமதி பாமதி மயூரநாதன், திருப்பதி, இணுவில், 1வது பதிப்பு, ஒக்டோபர் 2019. (யாழ்ப்பாணம்: சுடர்நிலவு கிராப்பிக்ஸ், இணுவில் கிழக்கு, இணுவில்). vii, 24 பக்கம், புகைப்படங்கள், சித்திரங்கள், விலை: ரூபா 100., அளவு:

12309 – கல்விப் பாரம்பரியங்கள்.

வ.ஆறுமுகம். யாழ்ப்பாணம்: உயர்கல்விச் சேவைப் பதிப்பகம், 374, மணிக்கூட்டு வீதி, திருத்திய 2வது பதிப்பு, ஒக்டோபர் 2000, 1வது பதிப்பு விபரம் தரப்படவில்லை. (யாழ்ப்பாணம்: உயர்கல்விச் சேவைப் பதிப்பகம்). (4), 128 பக்கம், விலை:

14705 நிலவுக்குள் சில ரணங்கள் (சிறுகதைத் தொகுதி).

வஸீலா ஸாஹிர். நீர்கொழும்பு: பைந்தமிழ் பதிப்பகம், 121, கல்கட்டுவ வீதி, பெரியமுல்லை, 1வது பதிப்பு, ஜுன் 2016. (கொழும்பு 10: யூ.டீ.எச். கம்ப்யூபிரின்ட், 51/42, மொஹிதீன் மஸ்ஜித் வீதி). vii, 56 பக்கம், புகைப்படங்கள்,

14861 கொங்கு வேளீர் இயற்றிய கொங்குவேண் மாக்கதை எனும் பெருங்கதை: ஆய்வு நோக்கு.

க.தா.செல்வராஜகோபால் (புனைபெயர்: ஈழத்துப் பூராடனார்). கனடா: சீவன் பதிப்பகம், இல. 3, 1292 Sherwood Mills Blvd, Mississauga L5V1S6, Ontario, 1வது பதிப்பு, 2008. (கனடா: ரீ கொப்பி, டொரன்டோ). 280+56 பக்கம்,

14317 நீதிமுரசு 1992.

கி.துரைராசசிங்கம் (மலராசிரியர்). கொழும்பு 12: இலங்கை சட்டக் கல்லூரி தமிழ் மன்றம், 244, ஹல்ஸ்டப் வீதி, 1வது பதிப்பு, செப்டெம்பர் 1992. (கொழும்பு 12: குமரன் புத்தக இல்லம், 201, டாம் வீதி). (160)