12291 – இலங்கையிற் கல்வி: கி.மு.ஆறாம் நூற்றாண்டு முதல் இற்றை வரை: நூற்றாண்டுவிழா மலர்

(பகுதி 2). நூற்றாண்டு விழா மலர்க் குழு. கொழும்பு: இலங்கை கல்வி கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சு, 1வது பதிப்பு, 1969. (கொழும்பு: அரசாங்க அச்சகப் பகுதி).

(12), 417-904 பக்கம், வரைபடங்கள், விளக்கப்படங்கள், அட்டவணைகள், விலை: ரூபா 525., அளவு: 25.5×20 சமீ.

இலங்கையின் கல்வி நூற்றாண்டு விழாவையொட்டி வெளியிடப்பட்ட நூலின் இரண்டாவது பகுதி இது. இப்பகுதியில் பிரித்தானியர் ஆட்சியின் ஆரம்பகாலம் (அத்தியாயம் 31-35), பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதி (அத்தியாயம் 36-40), இருபதாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதி (அத்தியாயம் 41-49), நிகழ்காலம்- அதன் அடிப்படையும் போக்கும் (அத்தியாயம் 50-67) ஆகிய மூன்று பிரிவுகளின்கீழ் 37 தனித்தனி அத்தியாயங்கள் பல்வேறு கல்வியியலாளர்களால் எழுதித் தொகுக்கப்பெற்றுள்ளன. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வை யிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 31806).

ஏனைய பதிவுகள்

14890 இலங்கை தேசப்படத் தொகுதி: இரண்டாம் பாகம்.

இலங்கை நில அளவைத் திணைக்களம். கொழும்பு 5: இலங்கை நில அளவைத் திணைக்களம், இல. 150, கிருல்ல வீதி, நாரஹேன்பிட்டிய, 1வது பதிப்பு, நவம்பர் 2013. (கொழும்பு: அரசாங்க அச்சகம்). xii, 161 பக்கம்,

12913 – செயலாளர் செல்லச்சாமி: வாழ்க்கை வரலாறு.

சி.அழகுப்பிள்ளை. மாத்தளை: கவிஞர் சி. அழகுப்பிள்ளை, எல்கடுவ உன்னஸ்கிரிய தோட்டம், 1வது பதிப்பு, ஆண்டு விபரம் தரப்படவில்லை. (கொழும்பு 12: சுதந்திரன் அச்சகம்). 8 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 21 x 14.5