12386 – சிந்தனை: மலர் 1 இதழ் 2 (ஜுலை 1967).

கா.இந்திரபாலா (பதிப்பாசிரியர்). பேராதனை: சிந்தனை வெளியீடுகள், பேராதனைக் கலைக் கல்விக் கழகம், 1வது பதிப்பு, ஜுலை 1967. (கண்டி: செய்தி அச்சகம், 241, கொழும்பு வீதி).

(4), 58 பக்கம், அட்டவணைகள், விலை: ரூபா 1., அளவு: 24.5×18 சமீ.

இவ்விதழில் அயன மண்டலச் சூறாவளிகளும் இலங்கையின் வானிலையும் (G.G.R.தம்பையாப்பிள்ளை), இலங்கையின் அரசியல் யாப்புச் சீர்திருத்த இயக்கத்திற்குப் பின்னணியாக அமையும் பொருளாதார அமைப்பு 1833-1863 (I.H.வண்டென் ட்றீஸென்), மலேஷியாவில் கலிங்கம் -தொகுப்பு (கா.இந்திரபாலா), நூல் விமர்சனம்: தமிழ்மொழியிற் சமூகவியல் (மு.மவ்ரூப்), விஞ்ஞானக் கலைச்சொல்லாக்கம் (கா.இந்திரபாலா), ‘கைத்தொழிற் புரட்சி” என்ற பதம் (செ.ராஜரத்தினம்), கலிங்கர் ஆட்சிக் காலம் – ii, அரசியல் வரலாறு (ஸிரிமா கிரிபமுண), சிங்கள நாடகக் கலை-ஸொகறியும் கோலமும் (எதிரிவீர ஸரத்சந்த்ர) ஆகிய கட்டுரைகள் இடம்பெற்றுள்ளன. (இந்நூல் நூலகம் நிறுவன இணையத்தள நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 033307).

ஏனைய பதிவுகள்

14232 மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் அருளிய திருவாசகம் எட்டாந் திருமுறை மூலமும் பல ஆராய்ச்சி அகராதிகளும்.

மு.கணபதிப்பிள்ளை (பதிப்பாசிரியர்). சென்னை: சைவசித்தாந்தப் பெருமன்றம், 1வது பதிப்பு, வைகாசி 1992. (சென்னை 600002: காந்தளகம், 68 (834) அண்ணாசாலை). ஒஎiii, 225 பக்கம், விலை: ரூபா 50.00, இந்திய ரூபா 15.00, அளவு: