12568 – பாலபாடம்: இரண்டாம் புத்தகம்.

ஆறுமுக நாவலர். கொழும்பு 6: குமரன் புத்தக இல்லம், 39, 36ஆவது ஒழுங்கை, இணை வெளியீடு, கொழும்பு 4: நாவலர் நற்பணி மன்றம், இல. 36, நந்தன கார்டின்ஸ், 1வது பதிப்பு 2016. (கொழும்பு 6: குமரன் புத்தக இல்லம், 39, 36ஆவது ஒழுங்கை).

80 பக்கம், விலை: ரூபா 150., அளவு: 21.5×14.5 சமீ., ISDN: 978-955-659-535-2.

ஆறுமுக நாவலரால் உருவாக்கப்பட்ட பாலபாடம் இரண்டாம் புத்தகம் 1850ஆம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்டது. அதில் நீதிக் கருத்துக்கள், கதைகள், அறிவியல் சார்ந்த விடயங்கள், உலகத்துப் பொருள்கள் பற்றிய அறிமுகம் எனப் பல விடயங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. இதில் கடிதம் எழுதும் முறை பற்றியும் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

ஏனைய பதிவுகள்

25 100 percent free Spins

Posts Totally free Revolves Book Of Deceased Bovegas Gambling enterprise 100 percent free Revolves No deposit Australia The fresh Casinos on the internet With Free

Totally free Slots Gambling games

Blogs Free Harbors: Ideas on how to Enjoy Totally free Slot Game Online Placing And Withdrawing Currency Finest Internet casino Games Organization: Multi How does