12579 – ஆரம்ப விஞ்ஞானம்: 7-1.

இ.குணநாதன் (பதிப்பாசிரியர்). கொழும்பு 10: கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம், மாளிகாவத்தைச் செயலகம், 1வது பதிப்பு, 1980. (கொழும்பு: திசர அச்சகம், 135, தட்டுகமுனு வீதி, தெகிவளை).

vii, 64 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 21×14 சமீ.

மண், மண்வளம், சூரியனும் சூரிய சக்தியும், ஞாயிற்றுத் தொகுதி, வளியமுக்கம், வளிமண்டலத்திலுள்ள வாயுக்கள் ஆகிய ஆறு தலைப்புகளில் ஏழாம் வகுப்புக்கான ஆரம்ப விஞ்ஞான பாடம் விளக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நூலின் மூல நூலாக்கக் குழுவில் திருமதி நாளினி எதிரிசிங்க, நிமால் இரத்நாயக்க, ளு.ஆ.விஜேரத்ன, உபாலி சல்பதொறு ஆகியோர் பணியாற்றியுள்ளனர். நூலின் தமிழாக்கக் குழுவில் இ.குணநாதன், திருமதி. க.சிவபாதசுந்தரம், த.வாகீசமூர்த்தி ஆகியோர் பணி யாற்றியுள்ளனர். (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப் பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 24990).

ஏனைய பதிவுகள்

12736 – அரிச்சந்திர புராணம் : மயான காண்டம் உரையுடன்.

. ஆசு கவிராஜர் (மூலம்). சுன்னாகம்: வட இலங்கைத் தமிழ் நூற் பதிப்பகம், 1வது பதிப்பு, 1962.(யாழ்ப்பாணம்: ஜோதி அச்சகம்). viii, 123 பக்கம், விலை: ரூபா 1.25, அளவு: 17 x 12

12602 – பௌதிக இரசாயனம்: பகுதி 1:வாயுக்களின் நடத்தைக் கோலங்கள்.

தம்பையா சத்தீஸ்வரன். யாழ்ப்பாணம்: திருமதி சுபாசினி சத்தீஸ்வரன், 108, பிறவுன் வீதி, 1வது பதிப்பு, 1989. (யாழ்ப்பாணம்: சுவர்ணா பிரிண்டிங் வேர்க்ஸ், 295ஃ7, காங்கேசன்துறை வீதி). (4), 74 பக்கம், விலை: ரூபா 60.,

30+ Sort of Fairies Global

Posts Magic Tree Development Celebrities, Black colored Wallpaper, Woodland Offers From the Gambling enterprises We need Your own View! Just what Was The Experience With

14644 மனப் பூக்கள்(கவிதைத் தொகுதி).

செ.திருநாவுக்கரசு. யாழ்ப்பாணம்: திருமதி விஜயலட்சுமி திருநாவுக்கரசு, 15, பண்டாரக் குளம் வீதி, நல்லூர், 1வது பதிப்பு, மே 2018. (யாழ்ப்பாணம்: ஜே.எஸ்.பிரின்டர்ஸ், சில்லாலை வீதி, பண்டத்தரிப்பு). ix, 95 பக்கம், புகைப்படங்கள், விலை: ரூபா

12856 – வாய்மையின் வெற்றி: ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகள்.

ம.முஹம்மது உவைஸ். நுகெகொடை: ம.முஹம்மது உவைஸ், தமிழ்த்துறைத் தலைவர், வித்தியோதய பல்கலைக்கழகம், கங்கொடவில, 1வது பதிப்பு, ஆண்டு விபரம் தரப்படவில்லை. (காலி: அல்பியன் பதிப்பகம், 9 மாத்தறை வீதி). (6), 113 பக்கம், விலை:

12321 – சுற்றுநிருபம்: தமிழ் மொழித் தினம்-1998.

கல்வி உயர்கல்வி அமைச்சு. கொழும்பு: தமிழ்மொழிப் பிரிவு, கல்வி, உயர் கல்வி அமைச்சு, இசுருபாயா, பத்தரமுல்ல, 1வது பதிப்பு, 1997. (கொழும்பு: இலங்கை அரசாங்க அச்சகம்). (2), 50 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: