12584 – அட்சரகணிதம்-1.

க.அருளானந்தம், க.கமலநாதன், பொ.மகேஸ்வரன், சு. வே.மகேந்திரன். யாழ்ப்பாணம்: யாழ்ப்பாண விஞ்ஞான சங்கம், 1வது பதிப்பு, 2000. (யாழ்ப்பாணம்: STP Computer World).

(8), 187 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 23.5×17.5 சமீ.

நான்கு அத்தியாயங்களில் எழுதப்பட்டுள்ள இந்நூல் காரணிப் படுத்தல் (தொகுப்பு முறை வகுத்தல், மீதித் தேற்றம், மீள் காரணிகள், பல்லுறுப்பிச் சார்புகளைக் காரணிப்படுத்தல்), இருபடிச் சமன்பாடுகள்-சார்புகள் (இருபடிச் சமன்பாடுகளும் தீர்வுகளும், கூலங்களின் தன்மை, இருபடிச் சார்புகள், விகிதமுறு சார்புகள்), தொடர் (தொடரின் கூட்டுத்தொகை, தொடரின் கூட்டுத்தொகை கண்டுபிடிப்பதற் குரிய வித்தியாச முறை, தொடரின் கூட்டுத்தொகை காண்பதற்கான விசேட முறைகள்), எண்ணும் முறைகள் (வரிசை மாற்றம், சேர்மானம், எல்லாம் வேறுபடாத பொருள்களின் சேர்மானமும் வரிசைமாற்றமும்) ஆகிய தலைப்புகளில் இப்பாடப் பயிற்சிகள் தரப்பட்டுள்ளன. நூலின் இறுதியில் பயிற்சிகளுக்கான விடைகள் இடம்பெற்றுள்ளன. யாழ்ப்பாண விஞ்ஞான சங்கத்தின் கணிதம் வெளியீட்டுத் தொடரில் 1வது நூல் இதுவாகும். (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 37444).

ஏனைய பதிவுகள்

14187 கந ;தபுராணச் சுருக்கம்.

த.குமாரசுவாமிப்பிள்ளை. யாழ்ப்பாணம்: த.குமாரசுவாமிப்பிள்ளை, ஆசிரியர், ஸ்ரீ இராமநாத வித்தியாலயம், 1வது பதிப்பு, 1948. (சுன்னாகம்: திருமகள் அழுத்தகம்). xii, 131 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 18×12 சமீ. கந்தபுராணம் 10345 செய்யுள்களைக் கொண்டது.

14565 அவளும் நானும்: தேரந்த கவிதைகள்.

மாதவி உமாசுத சர்மா. யாழ்ப்பாணம்: தேசிய கலை இலக்கியப் பேரவை, 62, காங்கேசன்துறை வீதி, கொக்குவில் சந்தி, கொக்குவில், 1வது பதிப்பு, செப்டெம்பர் 2018. (யாழ்ப்பாணம்: ஜே.எஸ். பிரின்டர்ஸ், சில்லாலை வீதி, பண்டத்தரிப்பு). xvi,

12735 – யாழ்ப்பாணத்து நல்லூர் மகாவித்துவான்அரசகேசரி இயற்றிய இரகுவம்மிசம் மூலமும் பதவுரையும்: இரண்டாம் பாகம்.

அரசகேசரி (மூலம்), சி.கணேசையர் (பதவுரை). யாழ்ப்பாணம்: சி.கணேசையர், புன்னாலைக் கட்டுவன், 1வது பதிப்பு, புரட்டாதி (கொக்குவில்: சோதிடப்பிரகாச அச்சியந்திரசாலை). 324 பக்கம், விலை: ரூபா 2.00, அளவு: 20 x 14 சமீ. ‘யாழ்ப்பாணத்து

12268 – நம் அனைவரதும் நாடு.

சுமனசிறி லியனகே. கொழும்பு: திட்டமிடுதல் மற்றும் வடிவமைப்புப் பிரிவு, இன விவகார மற்றும் தேசிய ஒருங்கிணைப்பு அமைச்சு, 1வது பதிப்பு, 1997. (கொழும்பு: இலங்கை அரசாங்க அச்சகத் திணைக்களம்). (4), 28 பக்கம், சித்திரங்கள்,

12447 – அகில இலங்கைத் தமிழ்மொழித் தினம் ; 1999.

தமிழ்மொழிப் பிரிவு. கொழும்பு: தமிழ்மொழிப் பிரிவு, கல்வி இராஜாங்க அமைச்சு, 1வது பதிப்பு, 1999. (கொழும்பு அச்சக விபரம் தரப்படவில்லை). (52) பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 28.5×22 சமீ. 1999ஆம் ஆண்டு தமிழ்மொழித்தின

14967 பொலன்னறுவை பொத்குல் விகாரை சிலை.

மகிந்த சோமதிலக (சிங்கள மூலம்), ஜே.எம்.றிழ்வான் (தமிழாக்கம்). கொழும்பு 10: எஸ்.கொடகே சகோதரர்கள், 675 பி.டி.எஸ்.குலரத்ன மாவத்தை, மருதானை வீதி, 1வது பதிப்பு, 2014. (வெல்லம்பிட்டிய: சத்துர அச்சகம், 69, குமாரதாச பிளேஸ்). (13),