12599 – மார்க்கோணியின் மின்சாதன பாதுகாப்புக் கையேடு.

மார்க்கோணி தொழில்நுட்ப நிறுவனம். கொழும்பு 6: மார்க்கோணி தொழில்நுட்ப நிறுவனம், இல. 410, 2ஆம் மாடி, காலி வீதி, வெள்ளவத்தை, 1வது பதிப்பு, ஜுலை 2005. (கொழும்பு 6: எஸ். பிரின்ட்ஸ்).

x, 134 பக்கம், விளக்கப்படங்கள், விலை: ரூபா 230., அளவு: 22×15 சமீ., ISBN: 955-1287-00-2.

வயர்லஸ் தொழில்நுட்பத்தின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ட பல்வேறு உபகரணங்களின் பயன்பாடு, பராமரிப்பு, பாதுகாப்பு தொடர்பான தொழில்நுட்ப அடிப்படை அறிவை வழங்கும் வகையில் போதிய விளக்கப்படங்களுடன் இக்கையேடு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள மின் சாதனங்கள், பாவனையாளர்களுக்கான மின் அலகுகள், ஸ்ரீரியோ மற்றும் னுவுளு என்றால் என்ன?, மின்சாதனங்களுக்குரிய இணைக்கும் பகுதிகள், மின்னியல் இலத்திரனியல் உதவிச் சாதனங்கள், பாவனையாளர்களுக்குரிய அடிப்படை மின்னியல் அறிவு, மின் தாக்கப்பட்ட ஒருவருக்கான முதல் உதவி, மின் விரயத்தினைக் குறைப்பதற்கான வழிகள், மின்னியல் அருஞ்சொற்களின் களஞ்சியம், பாவனையாளருக்குரிய மின் குறியீடுகள், கணனி மாணவர்களுக்கான அருஞ்சொற்கள், மின்சாதனங்களைத் திருத்துவதில் சிக்கல்கள், கோகுலம் சிறுவர்கள், மார்க்கோணியின் தொழில் நடவடிக்கைகள் ஆகிய 14 அத்தியாயத் தலைப்புகளில் இந்நூல் எழுதப்பட்டுள்ளது. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 36803).

ஏனைய பதிவுகள்

14422 மொழிபெயர்ப்புக் கலை.

அ.க.சுப்பிரமணியம். கொழும்பு: அ.க.சுப்பிரமணியன், 43,கெஸ்பாவ வீதி, பொரளஸ்கமுவ, 1வது பதிப்பு, 1954. (கொழும்பு 12: சுதந்திரன் அச்சகம், தபாற்பெட்டி இலக்கம் 1183). xvii, 107 பக்கம், விலை: ரூபா 2.00, அளவு: 18×12 சமீ.

12791 – காத்தவராயன்: சிந்து நடை நாடகம்.

சண்முகநாதன் கஜேந்திரன். கனடா: சண்முகநாதன் கஜேந்திரன், கலாலயா வெளியீடு, 1வது பதிப்பு, ஒக்டோபர் 2017. (யாழ்ப்பாணம்: மதி கலர்ஸ், முத்திரைச் சந்தி, நல்லூர்). xxix, 240 பக்கம், தகடுகள், விலை: ரூபா 500., அளவு:

14503 விரலிசை: ஹார்மோனியம் கற்றலுக்கான வழிகாட்டி நூல்.

தவநாதன் றொபேட். யாழ்ப்பாணம்: தவநாதன் றொபேட், கலைத்திறள் வெளியீடு, தெட்சணாமணி இல்லம், இணுவில், 1வது பதிப்பு, 2008. (யாழ்ப்பாணம்: அன்ரா பிறிண்டேர்ஸ், இல. 356A, கஸ்தூரியார் வீதி). xii, 52 பக்கம், விலை: ரூபா

14598 கறுப்பு வானம்.

நெடுந்தீவு முகிலன். சென்னை 600078: நீர் வெளியீடு, எண் 10, ஆறாவது தெரு, முதல் பிரிவு, கே.கே.நகர், 1வது பதிப்பு, டிசம்பர் 2013. (அச்சக விபரம் தரப்படவில்லை). 72 பக்கம், விலை: இந்திய ரூபா