12662 – இலங்கை மத்திய வங்கி: ஆண்டறிக்கை 1976.

இலங்கை மத்திய வங்கி. கொழும்பு 1: நாணயச் சபை, இலங்கை மத்திய வங்கி, தபால் பெட்டி இலக்கம் 590, 1வது பதிப்பு, ஏப்ரல் 1977. (கொழும்பு 12: குமரன் பதிப்பகம், 201, டாம் வீதி).

(10), 55, lxxxiii+iv பக்கம், 7 வரைபடங்கள், 21 அட்டவணைகள், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 25.5×16 சமீ.

நாணய விதிச் சட்டத்தின் (422ஆம் அத்தியாயம்) 34(1)ஆம் பிரிவின் ஏற்பாடு களுக்கிணங்க வெளியிடப்பட்டுள்ள இலங்கை மத்திய வங்கியின் நாணயச் சபையினது 27ஆவது ஆண்டறிக்கை இது. இவ்வறிக்கையில் பொருளாதாரச் செயலாற்றமும், சிக்கல்களும் கொள்கைகளும் -1976 என்ற பிரிவில் பாரளாதார வளர்ச்சி, விலைகளும் கூலிகளும், தொழில் நிலை, வெளிநாட்டு வர்த்தகம், சென்மதி நிலுவை, அரசின் இறைத் தொழிற்பாடுகள், நாணய வங்கித் தொழில் அபிவிருத்திகள் ஆகிய தலைப்புகளில் அறிக்கையிடப்பட்டுள்ளன. தொடர்ந்து மத்திய வங்கியின் கணக்குகளும் தொழிற்பாடுகளும், ஆளணி ஆகிய தலைப்புகளில் அறிக்கையிடப்பட்டுள்ளன. பின்னிணைப்புகளாக இலங்கை மத்திய வங்கியினதும் வங்கி நிறுவனங்களினதும் கடமைகளையும் தொழிற்பாடுகளையும் பற்றி 1976ஆம் ஆண்டில் இலங்கையின் தேசிய அரச பேரவையால் இயற்றப்பட்ட முதன்மைச் சட்டவாக்கங்கள், 1976ஆம் ஆண்டில் நாணயச்சபை மேற்கொண்ட முக்கிய நிர்வாக நடவடிக்கைகள் என்பன அறிக்கையிடப்பட்டுள்ளன. இறுதிப் பிரிவில் புள்ளிவிபர அட்டவணைகள் தேசிய உற்பத்தியும் செலவும், பணமும் வங்கித் தொழிலும், அரசநிதி, வெளிநாட்டு நிதி, வெளிநாட்டு வர்த்தகம், விலைகளும் கூலிகளும் ஆகிய தலைப்புகளின்கீழ் இடம்பெற்றுள்ளன.(இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 31124).

ஏனைய பதிவுகள்

14732 அபோபிஸ்-2036 (விஞ்ஞான நாவல்).

எம்.எஸ்.எம். ஜிப்ரி. கொழும்பு 10: எஸ். கொடகே சகோதரர்கள், 675 பி.டி.எஸ்.குலரத்ன மாவத்தை, மருதானை வீதி, 1வது பதிப்பு, 2011. (வெல்லம்பிட்டிய: சத்துர அச்சகம், 69, குமாரதாச பிளேஸ்). (7), 8-56 பக்கம், விளக்கப்படங்கள்,

12816 – கலங்கரை விளக்க அடிவாரமும் ஏனைய கதைகளும்: சிங்கள சிறுகதைத் தொகுப்பு 1.

எம்.எச்.எம்.யாக்கூத், திக்வல்லை கமால், எஸ்.ஏ.சீ.எம்.கரமத் (மொழிபெயர்ப்பாளர்கள்). ஆனமடுவ: தோதென்ன வெளியீட்டகம், உஸ்வௌ வீதி, 1வது பதிப்பு, ஒக்டோபர் 2008. (கனேமுல்ல: ஜயன்ட் பிரின்ட் கிராப்பிக்ஸ், 52 A/1, கலஹிட்டியாவ). viii, 9-264 பக்கம், விலை:

14026 புறங்கைச் சுமை: கட்டுரைகள்.

ராணி சீதரன். தெகிவளை: ராணி சீதரன், 26/111, வைத்தியா வீதி, 2வது பதிப்பு, மார்ச் 2019, 1வது பதிப்பு, நவம்பர் 2018. (தெகிவளை: tg Printers). viii, 131 பக்கம், விலை: ரூபா 400.,

12553 – தமிழ் ஆண்டு 8.

கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம். கொழும்பு 10: கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம், மாளிகாவத்தைச் செயலகம், 1வது பதிப்பு, ஓகஸ்ட் 1985. (கொழும்பு: திசர அச்சகம், 135, துட்டுகமுனு வீதி, தெகிவளை). viii, 204 பக்கம், விலை:

14904 திருவாசகம் ஸ்ரீசபாரத்தினம் சுவாமிகள் நினைவு மலர்.

த.துரைராசா (தொகுப்பாசிரியர்). கொழும்பு 13: ஸ்ரீசபாரத்தினம் சுவாமிகள் தொண்டர் சபை, 5ஆவது ஆண்டு குருபூசை நினைவு வெளியீடு, 1வது பதிப்பு, ஜனவரி 1993. (கொழும்பு 13: லக்ஷ்மி அச்சகம், 195, ஆட்டுப்பட்டித் தெரு). (28)