12666 – இலங்கை மத்திய வங்கி: ஆண்டறிக்கை 1985.

இலங்கை மத்திய வங்கி. கொழும்பு 1: நாணயச் சபை, இலங்கை மத்திய வங்கி, இல. 30, சனாதிபதி மாவத்தை, 1வது பதிப்பு, 1986. (கொழும்பு 14: ஸ்டார்லைன் அச்சகம், இல. 213, கிரான்ட்பாஸ் வீதி).

(12), 161, lxxxx பக்கம், 35 அட்டவணைகள், விலை: ரூபா 20., அளவு: 24.5×18 சமீ.

நாணய விதிச் சட்டத்தின் (422ஆம் அத்தியாயம்) 35(1)ஆம் பிரிவின் ஏற்பாடுகளுக்கிணங்க வெளியிடப்பட்டுள்ள இலங்கை மத்திய வங்கியின் நாணயச் சபையினது 36ஆவது ஆண்டறிக்கை இது. இதில் பொருளாதாரச் செயலாற்றம் 1985, மொத்த தேசிய உற்பத்தி, வருமானம், செலவு, வேளாண்மை, கைத்தொழில், பொருளாதார சமூக நலன்புரிச் செலவுகள், விலைகள், கூலிகள், தொழில்நிலை, வர்த்தகமும் சுற்றுலாவும், சென்மதி நிலுவை, அரச நிதி, பணமும் வங்கித் தொழிலும், ஆகிய விடயங்கள் சார்ந்த அறிக்கை முதலாம் பிரிவிலும், மத்திய வங்கியின் கணக்குகளும் தொழிற்பாடுகளும் இரண்டாம் பிரிவிலும், முக்கிய நிர்வாக வழிமுறைகள் மூன்றாவது பிரிவிலும், முதன்மைச் சட்டவாக்கங்கள் நான்காவது பிரிவிலும் புள்ளிவிபரப் பின்னிணைப்புகள் இறுதியாகவும் இடம் பெற்றுள்ளன.(இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 4561).

ஏனைய பதிவுகள்

3 5 euro casino bonus Ecu

Content Verbunden Casino 5 Einzahlung 2023 Zahlungsmethoden In 1 Casinos Verbunden Casino Paypal Unter einsatz von 5 Einzahlung 2023: Unter einsatz von Gleichwohl 5 Direkt

12031 – பிரம்ம ஞானி ஸ்ரீமத் சுவாமி கெங்காதரானந்தா அவர்கள் வழங்கிய அமிர்தத் துளிகள்.

தா.சியாமளாதேவி. திருக்கோணமலை: சிவயோக சமாஜம், பிரதான வீதி, 1வது பதிப்பு, மாசி 1999. (கொழும்பு: லின்ராஜ் பிரின்ரேர்ஸ், 133, 1வது டிவிஷன், மருதானை). x, 58 பக்கம், விலை: ரூபா 50.00, அளவு: 21.5×14

14145 நல்லைக்குமரன் மலர் 1998.

நல்லையா விஜயசுந்தரம் (பதிப்பாசிரியர்). யாழ்ப்பாணம்: சைவசமய விவகாரக்குழு, யாழ்ப்பாண மாநகராட்சி மன்றம், 1வது பதிப்பு, 2006. (யாழ்ப்பாணம்: பாரதி பதிப்பகம், 430, காங்கேசன்துறை வீதி). (12), 108 பக்கம், புகைப்படங்கள், தகடுகள், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை,

14802 மூவுலகு (நாவல்).

தெணியான். கொழும்பு 10: எஸ்.கொடகே சகோதரர்கள், 675 பி.டி.எஸ்.குலரத்ன மாவத்தை, மருதானை வீதி, 1வது பதிப்பு, 2018. (வெல்லம்பிட்டிய: சத்துர அச்சகம், 69, குமாரதாச பிளேஸ்). 216 பக்கம், விலை: ரூபா 650., அளவு: