12670 – இலங்கை மத்திய வங்கி: ஆண்டறிக்கை 2000.

இலங்கை மத்திய வங்கி. கொழும்பு 1: நாணயச் சபை, இலங்கை மத்திய வங்கி, இல. 30, சனாதிபதி மாவத்தை, 1வது பதிப்பு, 2001. (கொழும்பு 12: ஜே.அன். எஸ் சேர்விசஸ் அச்சகம், இல. 115, மெசெஞ்சர் வீதி).

பகுதி 1: (14), 343 பக்கம், பகுதி 2: டஒஒii, பகுதி 3: (4), ஒடiஒ பக்கம், பகுதி 4: (28) பக்கம், வரைபடங்கள், அட்டவணைகள், விலை: ரூபா 150., அளவு: 27ஒ20.5 சமீ., ஐளுடீN: 955-575-076-9. 51

ஆவது ஆண்டாகத் தயாரிக்கப்பட்டுள்ள 2000ம் ஆண்டுக்கான மத்திய வங்கியின் ஆண்டறிக்கை இதுவாகும். 4 பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ள இவ்வறிக்கையின் முதலாவது பிரிவில் பொருளாதாரச் செயலாற்றல் தோற்றப்பாடு, கொள்கைகள் மற்றும் விடயங்கள், தேசிய வருமானமும் செலவும், வேளாண்மை, மீன்பிடித் தொழில் மற்றும் காடாக்கல், கைத்தொழில், பொருளாதார மற்றும் சமூக நலன்புரிசசெலவுகள், விலைகளும் கூலிகளும், குடித்தொகை தொழிற்படை மற்றும் தொழில் நிலை, இறைக் கொள்கையும் வரவுசெலவுத் திட்டத் தொழிற்பாடும், வர்த்தகம், சென்மதி நிலுவை மற்றும் சுற்றுலா, நிதியியல்துறை ஆகிய விடயங்கள் அறிக்கையிடப்பட்டுள்ளன. இரண்டாவது பிரிவில் மத்திய வங்கியின் கணக்குகளும் தொழிற்பாடுகளும், மூன்றாவது பிரிவில் 2000-இல் நாணயச் சபையினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட முக்கிய நிர்வாக வழிமுறைகளும், இறுதிப் பிரிவில் மத்திய வங்கியினதும் இலங்கையிலுள்ள வங்கித் தொழில் நிறுவனங்களினதும் கடமைகளும் தொழிற்பாடுகளும் தொடர்பான 2000-ஆம் ஆண்டின் முதன்மைச் சட்டவாக்கங்களும் இடம்பெற்றுள்ளன. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 20847).

ஏனைய பதிவுகள்

14437 க.பொ.த. (உயர்தரம்) தமிழ்: மாதிரி வினா-விடை பகுதி 1,2.

காரை செல்வராசா. யாழ்ப்பாணம்: காரை. செல்வராசா, எக்கலம் கல்வி நிலையம், மனோகராச் சந்தி, 1வது பதிப்பு, ஆண்டு விபரம் தரப்படவில்லை. (அச்சக விபரம் தரப்படவில்லை). 98 பக்கம், விலை: ரூபா 22.00, அளவு: 18×12.5

14945 நாடகக் கலைஞர் ஏ.ரி.பொன்னுத்துரை: வெள்ளிவிழா மலர்-1974.

சி.கணபதிப்பிள்ளை (பதிப்பாசிரியர்). தெல்லிப்பழை: குரும்பசிட்டி சன்மார்க்க சபை, 1வது பதிப்பு, ஓகஸ்ட் 1974. (சுன்னாகம்: திருமகள் அழுத்தகம்). ஒஒiஎ, 52 பக்கம், புகைப்படங்கள், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 21.5×14 சமீ. பதிப்புரை (பண்டிதர் சி.கணபதிப்பிள்ளை),

12860 – அறுவடைகள்.

வெலிகம ரிம்ஸா முஹம்மத். லண்டன் SM7 1NT: இலண்டன் தமிழ் இலக்கிய நிறுவகம், ழே.2இ டீடரந ஊநனயசளஇ றுயசசநn சுழயனஇ ளுரசசநலஇ இணை வெளியீடு, கொழும்பு 6: இலங்கை தமிழ் இலக்கிய நிறுவகம், இல.

14714 மனுஷ்யா.

முகில்வண்ணன். (இயற்பெயர்: வேலுப்பிள்ளை சண்முகநாதன்). கல்முனை: கண்மணி பிரசுரம், நெசவுநிலைய வீதி, பாண்டிருப்பு-01, 1வது பதிப்பு, மார்கழி 2017. (தெகிவளை: ஏ.ஜே.பதிப்பகம்). x, 11-108 பக்கம், விலை: ரூபா 300., அளவு: 20×14.5 சமீ.,