12671 – இலங்கை மத்திய வங்கி: ஆண்டறிக்கை 2001.

இலங்கை மத்திய வங்கி. கொழும்பு 1: நாணயச் சபை, இலங்கை மத்திய வங்கி, இல.30, சனாதிபதி மாவத்தை, 1வது பதிப்பு, ஏப்ரல் 2002. (கொழும்பு 12: ஜே அன்ட் எஸ். சேர்விஸஸ் அச்சகம், 115 மெசெஞ்சர் வீதி).

(28), 371 பக்கம், xciii, lxxxviii, xvii, 129 அட்டவணைகள், விலை: ரூபா 200.00, அளவு: 28×20 சமீ., ISBN: 955-575-098-1.

இவ்வறிக்கையில் பொருளாதாரச் செயலாற்றல், தோற்றப்பாடு மற்றும் விடயங்களும் கொள்கைகளும், தேசிய வருமானமும் செலவினமும், வேளாண்மை மீன்பிடி மற்றும் காடாக்கல், கைத்தொழில், பொருளாதார மற்றும் சமூக நலன்புரிச் செலவுகள், விலைகளும் கூலிகளும், குடித்தொகை, தொழிற்படை மற்றும் தொழில்நிலை, இறைக் கொள்கையும் வரவு செலவுத்திட்ட தொழிற்பாடுகளும், வர்த்தகம் சென்மதி நிலுவை மற்றும் சுற்றுலா, நிதியியல்துறை ஆகிய 10 தலைப்புகளின் கீழ் இலங்கையின் 2001ஆம் ஆண்டுக்கான பொருளாதாரப் போக்குகள் அறிக்கையிடப்பட்டுள்ளன. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 23104).

ஏனைய பதிவுகள்

Playfrank Local casino Bonus

Blogs Ag Communication Gambling enterprises Better Live Local casino Video game Suggests In the Playfrank Gambling enterprise: Deal Or no Deal Glossary Index Casino Com

14147 நல்லைக்குமரன் மலர் 2002.

நல்லையா விஜயசுந்தரம் (பதிப்பாசிரியர்). யாழ்ப்பாணம்: சைவசமய விவகாரக்குழு, யாழ்ப்பாண மாநகராட்சி மன்றம், 1வது பதிப்பு, 2002. (யாழ்ப்பாணம்: பிள்ளையார் நேரச்சுப் பதிப்பகம், 676, பருத்தித்துறை வீதி, நல்லூர்). x, 104 + (22) பக்கம்,