12675 – இலங்கை மத்திய வங்கி: ஆண்டறிக்கை 2010.

இலங்கை மத்திய வங்கி. கொழும்பு 1: நாணயச் சபை, இலங்கை மத்திய வங்கி, இல.30, சனாதிபதி மாவத்தை, 1வது பதிப்பு, 2011. (கொழும்பு: பிரின்ட் கெயார் பக்கேஜிங் லிமிட்டெட், 21, ஸ்ரீ புஷ்பராம மாவத்தை, பாஹல பியன்வில, கடவத்தை).

(30), 212+123+115+8 பக்கம், 147 அட்டவணைகள், விலை: ரூபா 350.00, அளவு: 27×20 சமீ., ISBN: 978-955-575-215-2.

இவ்வறிக்கை நான்கு பிரிவாகத் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 1வது பகுதியில் பொருளாதாரம், விலை மற்றும் நிதியியல் முறைமை, உறுதிப்பாடு, தோற்றப்பாடு மற்றும் கொள்கைகள், தேசிய உற்பத்தியும் செலவினமும், பொருளாதார மற்றும் சமூக உட்கட்டமைப்பு, விலைகளும் கூலிகளும், தொழில்நிலை மற்றும் உற்பத்தித் திறன், வெளிநாட்டுத்துறை அபிவிருத்திகளும் கொள்கைகளும், இறைக் கொள்கையும் அரச நிதியும், நாணயக் கொள்கைகள், பணக் கொடுகடன் மற்றும் வட்டி வீதங்கள், நிதியியல்துறை முறைமையும் உறுதித்தன்மையும் ஆகிய 10 தலைப்புகளின் கீழ் அறிக்கையிடப்பட்டுள்ளது. 2வது பகுதியில் இலங்கை மத்திய வங்கியின் கணக்குகளும் தொழிற்பாடுகளும், பகுதி 3இல் 2010ஆம் ஆண்டில் நாணயச் சபையால் மேற்கொள்ளப்பட்ட முக்கிய நிர்வாக வழிமுறைகள், 4வது பகுதியில் மத்திய வங்கியினதும் இலங்கையிலுள்ள வங்கித் தொழில் நிறுவனங் களினதும் செயற்பாடுகளுடனும் தொடர்பான 2010ஆம் ஆண்டின் சட்டவாக்கங்கள் ஆகியன அறிக்கையிடப்பட்டுள்ளன. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 49979).

ஏனைய பதிவுகள்

14844 ஞாபகிக்கத்தக்கதோர் புன்னகை.

கெக்கிறாவ ஸுலைஹா. கெகிறாவ: கெக்கிறாவ ஸுலைஹா, 32/21, செக்குபிட்டிய தெற்கு, செக்குபிட்டிய, 1வது பதிப்பு, டிசம்பர் 2014. (பருத்தித்துறை: பரணீ அச்சகம், நெல்லியடி). viii, 120 பக்கம், விலை: ரூபா 350., அளவு: 22×15

Slotomania Totally free Harbors

Content Way too many Totally free Classic Harbors To select from Discover An internet Slot Online game Wider City Progressive Which Gambling enterprises Are best

ᐈ Demanda Algum Gladiator Grátis

Content » Novos Jogos Barulho Que Curado Jogos Infantilidade Busca Free1 Book Of Crazy Chicken Slot1 Eu Posso Apostar Os Busca Explore Busca Agonia Notícias Sobre Jogos

Lll 10 paypal casino 5 euro Beste Online

Content German Online Kasino Payment Methods Bestes Online Casino: Traktandum Anbieter Je Teutonia 2024 Sind Meine Persönlichen Informationen Auf jeden fall? Doch viele etliche Versorger