12676 – இலங்கை மத்திய வங்கி: ஆண்டறிக்கை 2012.

இலங்கை மத்திய வங்கி. கொழும்பு 1: நாணயச் சபை, இலங்கை மத்திய வங்கி, இல.30, சனாதிபதி மாவத்தை, 1வது பதிப்பு, 2013. (கொழும்பு: பிரின்ட் கெயார் பக்கேஜிங் லிமிட்டெட், 21, ஸ்ரீ புஷ்பராம மாவத்தை, பாஹல பியன்வில, கடவத்தை).

(28), 240+101+92+32 பக்கம், 148 அட்டவணைகள், விலை: ரூபா 400.00, அளவு: 27ஒx20.5 சமீ., ISBN: 978-955-575-262-6.

இவ்வறிக்கை நான்கு பகுதிகளாகத் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. முதலாவது பகுதியில், பொருளாதாரம், விலை மற்றும் நிதியியல் முறைமை உறுதிப்பாடு தோற்றப்பாடு மற்றும் கொள்கைகள், தேசிய உற்பத்தியும் செலவினமும், பொருளாதாரம் மற்றும் சமூக உட்கட்டமைப்பு, விலைகள், கூலிகள், தொழில்நிலை மற்றும் உற்பத்தித்திறன், வெளிநாட்டுத்துறை அபிவிருத்திகளும் கொள்கைகளும், இறைக் கொள்கைகளும் அரச நிதியும், நாணயக் கொள்கை, பணம் கொடுகடன் மற்றும் வட்டி வீதம், நிதியியல்துறை செயலாற்றமும் முறைமை உறுதிப்பாடும் ஆகிய விடயங்கள் அறிக்கையிடப்பட்டுள்ளன. இரண்டாவது பகுதியில், இலங்கை மத்திய வங்கியின் கணக்குகளும் தொழிற்பாடுகளும், மூன்றாவது பகுதியில், 2012ஆம் ஆண்டில் நாணயச் சபையால் மேற்கொள்ளப்பட்ட முக்கிய நிர்வாக வழிமுறைகள் என்பனவும், நான்காவது பகுதியில், மத்திய வங்கியினதும் இலங்கையிலுள்ள வங்கித் தொழில் நிறுவனங்களினதும் செயற்பாடுகள் மற்றும் தொழிற்பாடுகள் தொடர்பான 2012ஆம் ஆண்டின் முக்கிய சட்டவாக்கங்கள் என்பனவும் இடம்பெற்றுள்ளன. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப் பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 53526).

ஏனைய பதிவுகள்

12887 உமா கரம்(புற்றுநோய் தவிர்ப்போம் என்ற நூலின் மீள்பிரசுரம்).

சி.உமாகரன். நயினாதீவு: சிவசம்பு உமாகரன் குடும்பத்தினர், திருவாலவாய், 3ஆம் வட்டாரம், 1வது பதிப்பு, பெப்ரவரி 2016. (கொழும்பு 13: யுனி ஆர்ட்ஸ், 48டீ, புளுமெண்டால் வீதி). (6), 128 பக்கம், விளக்கப்படங்கள், புகைப்படங்கள், விலை:

12658 – பங்குடமைக் கணக்கீடு- அலகு 9.

கு.கலைச்செல்வன். கொழும்பு 6: மொட் ஸ்டடி சென்டர், 33, பொஸ்வெல் பிளேஸ், வெள்ளவத்தை, 1வது பதிப்பு, நவம்பர் 1998. (கொழும்பு 13: யுனி ஆர்ட்ஸ், 48டீ, புளுமெண்டால் வீதி). iv, 228 பக்கம், அட்டவணைகள்,

12230 – அகில உலக மனித உரிமை வெளியீடு: ஆசிரியர்களுக்கான குறிப்புக்கள்.

அ.பாலசுப்பிரமணியம் (மொழிபெயர்ப்பாளர்). கொழும்பு: வெளியீட்டுப் பிரிவு, அரசகரும மொழித் திணைக்களம், 2வது பதிப்பு, 1964, 1வது பதிப்பு, 1956. (கொழும்பு: இலங்கை அரசாங்க அச்சகம்). vi, (4), 89 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: