12944 – வண. கலாநிதி ஹயசிந்து சிங்கராயர் தாவீதடிகளார்.

ஸ்ரீலங்கா புத்தகசாலை. யாழ்ப்பாணம்: ஸ்ரீலங்கா புத்தகசாலை, காங்கேசன்துறை வீதி, 1வது பதிப்பு, 1971. (யாழ்ப்பாணம்: ஸ்ரீலங்கா அச்சகம், காங்கேசன்துறை வீதி).

33 பக்கம், விலை: ரூபா 1.00, அளவு: 20.5 x 13.5 சமீ.

சொற்பிறப்பு ஒப்பியல் தமிழ்-சிங்கள அகராதியை இயற்றியவரும் இம்மொழிகளின் பொதுத்தாய் ஆகிய தொல் திராவிடம் அன்றேல் சீரிய சிறந்த தாமீழ மொழியை விளக்குபவருமான வண கலாநிதி ஹயசிந்து சிங்கராயர் தாவீதடிகள் பற்றிய இந்நூலானது இவரைக் குறித்து 1971ஆம் ஆண்டில் பத்திரிகைகளில் வெளியிடப் பட்ட பத்துக் கட்டுரைகளின் தொகுப்பாகும். (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 2634. நூலகம் நிறுவன இணையத்தள நூலகத்தின் சேர்க்கை இலக்கம் 004797).

ஏனைய பதிவுகள்