13002 சி++ மொழி (முதல் பதிப்பு)

ந.செல்வகுமார். யாழ்ப்பாணம்: கணினிக் கல்வி நிலையம், 100, மணிக்கூட்டு வீதி, 1வது பதிப்பு, ஜனவரி 2003. (அச்சக விபரம் தரப்படவில்லை).
x, 218 பக்கம், விலை: ரூபா 250., அளவு: 21×14 சமீ., ISBN: 955-97996-0-6.

கணினி நிகழ்ச்சி வடிவமைப்பு மொழிகள் பற்றிய நூல். அறிமுகம் என்ற முதலாவது பிரிவில் கணினி உயர்நிலை மொழிகளின் அவசியம், கணினி உயர்நிலை மொழிகளின் அறிமுகம், சி++கொம்பைலர்கள், சிூூ மொழிப் புறோகிராம் அமைப்பு, சி++ மொழிப் புறோகிராம் அடிப்படைகள் ஆகியன விளக்கப்பட்டுள்ளன. தொடர்ந்து வரும் இயல்களில் மாறிகளும் மாறிலிகளும் (Variables & Constants), ஒப்பரேற்றர்கள் (Operators), கட்டுப்பாட்டுக் கட்டளைகள் (Control Statements), பங்ஷன்கள் (குரnஉவழைளெ), அறேக்கள்- ஸ்ட்ரக்ஷர்கள் மற்றும் பொயின்ரர்கள் (Arrays, Structures & Pointers), ஒப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் புறோகிராமிங்கின் (Object Oriented Programmes – OOP) விளக்கங்களும் பிரயோகங்களும், டெம்பிளேற்றுகள் (Templates), பைல்கள் (Files), பிழைகளும் பிழையேந்திகளும் (Errors and Exception Handling), நாமே உருவாக்கிக்கொள்ளும் ஹெடர் பைல்கள் (User Defined Header File) ஆகிய பாடங்கள் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. பின்னிணைப்பில் உதாரணப் புரோகிராம்களும் வெளியீடுகளும், ‘அஸ்க்கீ ” அட்டவணை (ASCII Table), விஷவல் சி++ எடிட்டரில் சி++ மொழிப் புரோகிராம்களைச் செயற்படுத்தல், சுட்டி (Index)) என்பன தரப்பட்டுள்ளன. (இந்நூல் யாழ்ப்பாணப் பொது நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 12450).

ஏனைய பதிவுகள்

Slots Slot online Mriya Online

Content Book Of Fortune Rodadas Acostumado, Book Of Dead Saiba Que Funcionam As Diferentes Slots Que Abiscoitar Sobre Slots Online Funcionamento Dos Jogos De Slots