13033 எண்ணப் பெருவெளி: தினகரன் நாளிதழ் பத்தியெழுத்துக்களின் தொகுதி.

றமீஸ் அப்துல்லா. சம்மாந்துறை: றமீஸ் அப்துல்லா, 1வது பதிப்பு, 2018. (கொழும்பு 6: குமரன் புத்தக இல்லம், 39, 36ஆவது ஒழுங்கை).
xvi 271 பக்கம், விலை: ரூபா 950., அளவு: 21.5×14.5 சமீ., ISBN: : 978-955-38975-0-3.

இதில் தினகரன் பத்திரிகையில் வாராவாரம் எழுதிய 102 பத்தி எழுத்துக்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. அன்றாடம் முக்கியத்துவம் பெறுகின்ற அரசியல் நிகழ்ச்சிகள், இலக்கிய நினைவுகள், சமூக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த செய்திகள், சமய, இன, கலாசார அம்சங்களைப் பிரதிபலிக்கின்ற சமாச்சாரங்கள், அன்றாடம் காணுகின்ற காட்சிகள், சர்வதேச ரீதியில் முக்கியத்துவம் பெறுகின்ற நினைவுகள், இவை எல்லாவற்றினதும் ஒட்டுமொத்தமான பதிவாக இந்நூல் அமைந்திருக்கிறது.

ஏனைய பதிவுகள்

14407 அரசகரும மொழித் தேர்ச்சி மேலதிக வாசிப்பு நூல்: எழுத்துச் சிங்களம்.

அரசகரும மொழிகள் திணைக்களம். கொழும்பு: அரசகரும மொழிகள் திணைக்களம், தேசிய ஒருமைப்பாடு, நல்லிணக்கம் மற்றும் அரசகரும மொழிகள் அமைச்சு, பாஷா மந்திரய, 341/7, கோட்டே வீதி, ராஜகிரிய, 1வது பதிப்பு, 2018. (கொழும்பு 8:

21 useful source Card Game

Content The best Rummy Sense On line Black-jack Incentives Play 21 Solitaire How to Gamble Blackjack: Their Greatest Book To possess 2023 The newest specialist

14849 நவீன இலக்கியம்: ஈழம்-புகலிடம்-தமிழகம்.

தேவகாந்தன். கொழும்பு 11: பூபாலசிங்கம் பதிப்பகம், 202, கடற்கரைச் சாலை, 1வது பதிப்பு, ஜுலை 2019. (கொழும்பு 6: குமரன் புத்தக இல்லம், இல.39, 36ஆவது ஒழுங்கை). xi, 167 பக்கம், விலை: ரூபா