14002 பொது போட்டிப் பரீட்சை வழிகாட்டி(பொது அறிவு பொது உளச்சார்பு -நுண்ணறிவு).

P.சக்திவேல். கொழும்பு 13: பிறைற் புக் சென்டர், இல. 77/24, ஜம்பட்டா வீதி, ஸ்ரீ பொன்னம்பலவாணேசர் கோவில் கிழக்கு வீதி, 1வது பதிப்பு, 1994 (கொழும்பு 11: பிறைற் புக் சென்டர், எஸ்.27, முதலாவது தளம், த.பெ. இலக்கம் 162, கொழும்பு மத்திய சந்தை கட்டிடத் தொகுதி). (4), 176 பக்கம், விளக்கப்படங்கள், விலை: ரூபா 150., அளவு: 28×21.5 சமீ. இலங்கை நிர்வாக சேவை போட்டிப் பரீட்சை (SLAS), இலங்கை கல்வி நிர்வாக சேவை (SLEAS), பயிலுநர்/உதவி ஆசிரியர் போட்டிப் பரீட்சை, அரச எழுதுநர் ஆட்சேர்ப்பு பரீட்சை, ஆகியவற்றுக்கான பொது அறிவு பொது உளச்சார்பு (நுண்ணறிவு) கடந்தகால வினா-விடைகளும் பயிற்சிகளும் உள்ளடக்கியது. ஆசிரியர் போட்டிப் பரீட்சைக்கான மாதிரி வினா-விடைகளும் இணைக்கப்பட்டது. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 24334).

ஏனைய பதிவுகள்

‎‎slotomania Slots Machine Online game To the App Shop/h1>