14190 கந்தபுராணம்: முதலாவது உற்பத்திக் காண்டம்.

கச்சியப்ப சிவாசாரிய சுவாமிகள் (மூலம்), பிரம்மஸ்ரீ ச.சுப்பிரமணிய சாஸ்திரிகள் (உரையாசிரியர்). யாழ்ப்பாணம்: பிரம்மஸ்ரீ ச.சுப்பிரமணிய சாஸ்திரிகள், தும்பைநகர், பருத்தித்துறை, 1வது பதிப்பு, 1907. (பருத்தித்துறை: கலாநிதி யந்திரசாலை). 746 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 25×18.5 சமீ. கந்தபுராணம்: முதலாவது உற்பத்திக் காண்டம். கச்சியப்ப சிவாசாரிய சுவாமிகள் (மூலம்), பிரம்மஸ்ரீ ச.சுப்பிரமணிய சாஸ்திரிகள் (உரையாசிரியர்). யாழ்ப்பாணம்: மறவன்புலவு மு.கணபதிப்பிள்ளை, காந்தளகம், 213, காங்கேசன்துறை வீதி, 3வது பதிப்பு, தை 1984, 1வது பதிப்பு, 1907. (யாழ்ப்பாணம்: ஸ்ரீகாந்தா அச்சகம், 213, காங்கேசன்துறை வீதி).(20), 802 பக்கம், விலை: ரூபா 125., அளவு: 25×18.5 சமீ. இந்நூல் கடவுள் வணக்கம், உபோற்காதம், சிவபுராண படனவிதி, கச்சியப்ப சிவாசாரிய சுவாமிகள் சரித்திரச் சுருக்கம், புராணபடன விதி (பாயிரம், கடவுள் வாழ்த்து, அவையடக்கம், ஆற்றுப்படலம், திருநாட்டுப் படலம், திருநகரப் படலம், பாயிரப் படலம்), ஆகிய ஆரம்பப் பக்கங்களைத் தொடர்ந்து, திருக்கைலாசப் படலம், பார்பதிப் படலம், மேருப் படலம், காமதகனப் படலம், மோனநீங்கு படலம், தவங்காண் படலம், மணம்பேசு படலம், வரைபுனை படலம், கணங்கள்செல் படலம், திருக்கல்யாணப் படலம், திருவவதாரப் படலம், துணைவர் வரு படலம், சரவணைப் படலம், திருவிளையாட்டுப் படலம், தகரேறு படலம், அயனை சிறைபுரி படலம், அயனைச் சிறைநீக்கு படலம், விடைபெறு படலம், படையெழு படலம், தாரகன்வதைப் படலம், தேவகிரிப் படலம், அசுரேந்திரன் மகேந்திரஞ்செல் படலம், வழிநடைப் படலம், குமாரபுரிப் படலம், சுரம்புகு படலம், திருச்செந்திப் படலம், ஆகிய அத்தியாயங்களில் கந்தபுராணத்தின் உற்பத்திக் காண்டம் விரிந்துள்ளது. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 9122).

ஏனைய பதிவுகள்

12009 – பேராசிரியர் சோ.சந்திரசேகரனின் ஆக்கங்கள்: நூல்விபரப் பட்டியல்.

எம்.ஐ. நிஸாமுதீன், நீலாம்பிகை நாகலிங்கம் (தொகுப்பாசிரியர்கள்), எம்.பீ.எம்.பைரூஸ் (பதிப்பாசிரியர்). கொழும்பு: வெளியீட்டு விபரம், பதிப்பு ஆண்டு தரப்படவில்லை. (கொழும்பு 12: குமரன் பதிப்பகம், 361, ½, டாம் வீதி). 93 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை,

12948 – இலங்கை முற்போக்கு இலக்கிய எழுத்தாளர்கள்.

நீர்வை பொன்னையன் (தொகுப்பாசிரியர்). கொழும்பு 6: இலங்கை முற்போக்கு கலை இலக்கிய மன்றம், இல.18/6/1, கொலிங்வுட் பிளேஸ், 2வது பதிப்பு, ஜனவரி 2017, 1வது பதிப்பு, 2016. (தெகிவளை: ஏ.ஜே.பிரின்ட்ஸ், 44, புகையிரத நிலைய