14195 சிவராத ;திரி மலர ;. பா.சிவராமகிருஷ்ண சர்மா (பதிப்பாசிரியர்).

சிலாபம்: பா.சிவராமகிருஷ்ண சர்மா, 144, முன்னேஸ்வரம், 1வது பதிப்பு, ஆண்டு விபரம் தரப்படவில்லை. (கொழும்பு 02: The Colombo Cooperative Printers’ Society Ltd.,72, Kew Road). 40 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 26×19 சமீ. சிவபிரான் (ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதி), சிவராத்திரி (ஸ்ரீ சிருங்கேரி சாரதா பீடாதிபதி), வடிவழகி (கி.வா.ஜகந்நாதன்), சிவலிங்கத் தத்துவப் பொருள் (சிவஸ்ரீ ச.குமாரசுவாமிக் குருக்கள்), கந்தபுராணத்தில் சிவராத்திரி மகாத்மியம் (சி.கணபதிப்பிள்ளை), சோதனை (கிருபானந்த வாரியார்), அம்பலத்தான் ஆடலிது (பா.சிவராமகிருஷ்ண சர்மா), அண்ணலின் அருளுங் கோலம் (கா.கைலாசநாதக் குருக்கள்), சிவமகிமை (எஸ்.ஸ்ரீநிவாச சர்மா), ஐImportant Phases of Hinduism (G.Sundaramoorthy), Gods and Goddesses of Hindus (Swami Tilak Bharat), Maha Sivaratri Vrata and it’s Significance (K.Balasundarak Kurukkal), Maha Sivaratri (The Great Night of Lord Siva), Siva Ratriya (Sinhala Article by B.S.Sarma) ஆகிய ஆக்கங்கள் இப்பிரசுரத்தில் இடம்பெற்றுள்ளன.

ஏனைய பதிவுகள்