14296 பொருளியற் பாகுபாடு.

எப்.ஆர்.சயசூரியா (சிங்கள மூலம்), ம.முகம்மது உவைஸ் (தமிழாக்கம்). கொழும்பு: கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம், 2வது பதிப்பு, 1968, 1வது பதிப்பு, 1962. (கொழும்பு: அரசாங்க அச்சுத் திணைக்களம்). (6), 201 பக்கம், விளக்கப்படங்கள், வரைபடங்கள், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 21×14 சமீ. பொருளியல் என்றால் என்ன?, பண்டமாற்றும் பெறுமானமும், கேள்வி விதிகளும் சந்தைகளும், கேள்வியின் நெகிழ்ச்சி, ஆக்கம், காரணிகளின் சேர்க்கை, பல்வேறு வகையான தொழிலமைப்புகள், ஆக்கச் செலவுகள், நிரம்பலும் நிரம்பல் விதியும், தேவையும் நிரம்பலும், சந்தைகளும் அவற்றின் அமைப்பும், நிறை வர்த்தகப் போட்டி, தனியுரிமை, நிறைவில் வர்த்தகப் போட்டி, பரம்பற் கொள்கை, வாடகை, சம்பள விதி, வட்டி வீதம், இலாபம், பணம், பணமுறை அமைப்பு, பொருளாதார வீக்கம், வங்கித் தொழின்முறை, வங்கிக் கடன், மத்திய வங்கி, நாடுகளிடை வியாபாரம், வெளிநாட்டு நாணய மாற்று, வியாபாரச் சகடவோட்டம் ஆகிய 28 அத்தியாயங்களில் இந்நூல் எழுதப்பட்டுள்ளது. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 38374).

ஏனைய பதிவுகள்

14735 அலுவாக்கரை (நாவல்).

எஸ்.ஏ.உதயன். கொழும்பு 10: எஸ்.கொடகே சகோதரர்கள், 675 பி.டி.எஸ்.குலரத்ன மாவத்தை, மருதானை வீதி, 1வது பதிப்பு, ஜுலை 2018. (வெல்லம்பிட்டிய: சத்துர அச்சகம், 69, குமாரதாச பிளேஸ்). (15), 16-216 பக்கம், விலை: ரூபா

14907 நாவலர் மாநாடு விழாக் காட்சிகள் 1969.

நாவலர் மாநாட்டுக் குழு. கொழும்பு: ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமுக நாவலர் சபை, 1வது பதிப்பு, நவம்பர் 1969. (கொழும்பு 11: மெய்கண்டான் அச்சகம், 161, செட்டியார் தெரு). 94 தகடுகள், புகைப்படங்கள், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு:

12230 – அகில உலக மனித உரிமை வெளியீடு: ஆசிரியர்களுக்கான குறிப்புக்கள்.

அ.பாலசுப்பிரமணியம் (மொழிபெயர்ப்பாளர்). கொழும்பு: வெளியீட்டுப் பிரிவு, அரசகரும மொழித் திணைக்களம், 2வது பதிப்பு, 1964, 1வது பதிப்பு, 1956. (கொழும்பு: இலங்கை அரசாங்க அச்சகம்). vi, (4), 89 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு:

14871 மின்மினிகளால் ஒரு தோரணம்.

முல்லை முஸ்ரிபா. கொழும்பு 10: வெள்ளாப்பு வெளி, ஏ 6, 2/1 என்.எச்.எஸ்.கலைமகள் வீதி, 1வது பதிப்பு, 2017. (கொழும்பு 10: S & S Printers, 43, ஜயந்த வீரசேகர மாவத்தை). xv,

14130 சிவஞானம்: ஏழாவது உலக சைவ மாநாடு கனடா, 1999: சிறப்புமலர்.

வீ.வ.நம்பி (மலராசிரியர்). கனடா: உலக சைவப் பேரவை, 1வது பதிப்பு, ஓகஸ்ட் 1999. (கனடா: Royal Graphic Inc,Unit 30,3031,Markam road,Scarborough,Ontario). 114 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 27×21 சமீ. உலக சைவப்

12591 – க.பொ.த.உயர்தர வகுப்புக்கான பிரயோக கணிதம்: இயக்கவியல் பயிற்சிகள்: பகுதி 1.

கார்த்திகேசு கணேசலிங்கம். கொழும்பு 6: சாயி எடியுகேஷனல் பப்ளிக்கேஷன்ஸ், 155, கனால் வீதி, வெள்ளவத்தை, 1வது பதிப்பு, மார்ச் 1998. (சென்னை 17: மாணவர் நகலகம்). iv, 160 பக்கம், தகடுகள், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை,