14384 மும் மொழியிலான கலைச்சொற்றொகுதி.

கல்வி வெளியீட்டுத்திணைக்களம். கொழும்பு: கல்வி வெளியீட்டுத்திணைக்களம், இசுறுபாய, பத்தரமுல்லை, 1ஆவது பதிப்பு, 2015. (ஹோமகம: சவிந்த கிராப்பிக்ஸ் சிஸ்டம்ஸ், இல. 145, UDA Industrial Estate,கட்டுவான வீதி). x, 417 பக்கம், விலை: ரூபா 450., அளவு: 21×15 சமீ., ISDN: 978-955-25-0019-0. வணிகத்துறைக்கான மும்மொழிக் கலைச்சொற்றொகுதி (Technical Terms in the Commerce Stream: English-Sinhala-Tamil). (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 65489).

ஏனைய பதிவுகள்

six “meilleurs” Casinos Un peu Nord

Satisfait Y Testons Des Bonus Sauf que Nos Quelques Packages Disponibles Améliorez Les Rapport En compagnie de Les Clients En Cité Sud Les meilleurs Condition Avec