14411 பேச்சு சிங்களம்: அரசகரும மொழிகள் தேர்ச்சி-மேலதிக வாசிப்பு நூல்.

ஜே.பீ. திசாநாயக்க. கொழும்பு: அரசகரும மொழிகள் திணைக்களம், தேசிய சகவாழ்வு, கலந்துரையாடல் மற்றும் அரசகரும மொழிகள் அமைச்சு, பாஷா மந்திரய, 341/7, கோட்டே வீதி, ராஜகிரிய, 1வது பதிப்பு, 2017. (நுகேகொட: இமாஷி அச்சகம், இல. 96A, வனாத்த வீதி, கங்கொடவில). viii, 9-188 பக்கம், விலை: ரூபா 500., அளவு: 29.5×20.5 சமீ., ISBN: 978-955-9180- 43-2. அறிமுகம், பேசும் முறை, சொற்களஞ்சியம் ஆகிய மூன்று பிரிவுகளில் இந்நூல் எழுதப்பட்டுள்ளது. இந்நூலின் எழுத்தாளராக பேராசிரியர் ஜே.பீ.திசாநாயக்கவும், தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் கணனித் தட்டெழுத்தாளர்களாக அரச கரும மொழிகள் திணைக்களத்தைச் சேர்ந்த திருமதி எம்.ஜீவராணி, செல்வி ஜே.பீ. பல்லவி ஆகியோரும், செவ்வை பார்த்தலில் திரு. எஸ்.சிவகுருநாதன் அவர்களும் உதவியுள்ளனர். (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 65463).

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

ஏனைய பதிவுகள்

Double Triple Chance Slot Von Hydrargyrum

Content Within Welchen Angeschlossen Casinos Konnte Man Gewiss Um Echtes Bares Vortragen? Schlusswort Zum Glücksspielautomaten Triple Möglichkeit Kostenloser Slot Triple Chance App Für nüsse Triple

14240 ஸ்ரீ நாராயணன் தோத்திரம்: கெருட பத்து.

ந.மா.கேதாரம்பிள்ளை (பதிப்பாசிரியர்). மட்டக்களப்பு: ந.மா.கேதாரம்பிள்ளை, முதலைக்குடா, கொக்கட்டிச்சோலை, பதிப்பு ஆண்டு விபரம் தரப்படவில்லை. (மட்டக்களப்பு: ஜெஸ்கொம் அச்சகம்). (8) பக்கம், விலை: ரூபா 25.00, அளவு: 21×15 சமீ. இந்நூலில் எட்டுவரிகள் கொண்ட 16