14414 தமிழ் எழுத்துக்கள்.

நூலாசிரியர் குழு. கொழும்பு: அரசகரும மொழிகள் திணைக்களம், தேசிய சகவாழ்வு, கலந்துரையாடல் மற்றும் அரசகரும மொழிகள் அமைச்சு, பாஷா மந்திரய, 341/7, கோட்டே வீதி, ராஜகிரிய, 2வது பதிப்பு, 2016, 1வது பதிப்பு, 2015. (கொழும்பு 8: அரசாங்க அச்சுத் திணைக்களம், 118, பேஸ்லைன் வீதி). x, 182 பக்கம், விலை: ரூபா 400., அளவு: 29.5×21 சமீ., ISBN: 978-955-1948-02-3. அறிமுகம், அடிப்படைத் தமிழ் எழுத்துக்கள், உயிர்மெய் எழுத்துக்கள், கிரந்த எழுத்துக்கள், பொது நிறுவனங்கள் பெயர் வரிசை, பொதுச் சொற்றொகுதி ஆகிய ஆறு பாடத்தலைப்புகளில் எழுதப்பட்ட இந்நூலின் இறுதியில் பின்னிணைப்பும் இடம்பெற்றுள்ளது. தமிழ் மொழியை வாசிக்கவும் எழுதவும் உதவும் வகையில் அவற்றின் எழுத்து முறையில் தேர்ச்சியை ஏற்படுத்துவதே இந்நூலின் நோக்கமாகும். நூலாசிரியர் குழுவில் கே.என்.ஓ.தர்மதாச, ஜே.பீ.திசாநாயக்க, எஸ்.தில்லைநாதன், எம்.ஏ.நுஃமான், எஸ்.ஜே.யோகராசா, சந்தகோமி கோப்பறஹேவா, தினாலி பெர்னாந்து, விஜிதா சிவபாலன் ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர். (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 65464).

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

ஏனைய பதிவுகள்

14103 இந்து தருமம் 2001.

சோ.ரவீந்திரன், பரா.ரதீஸ் (இதழாசிரியர்கள்). பேராதனை: இந்து மாணவர் சங்கம், இலங்கைப் பல்கலைக்கழகம், 1வது பதிப்பு, 2001. (களுபோவில: டெக்னோ பிரின்ட், இல. 6, ஜெயவர்த்தன அவென்யூ, தெகிவளை). xix, 106+30 பக்கம், புகைப்படங்கள், தகடுகள்,

12809 – பரதேசம் போனவர்கள்.

க.நவம். வல்வெட்டித்துறை: நான்காவது பரிமாணம், தெணியகம், பொலிகண்டி, 1வது பதிப்பு, 2017. (நெல்லியடி: பரணீ அச்சகம்). 120 பக்கம், விலை: ரூபா 300., அளவு: 18.5 x 12.5 சமீ., ISBN: 978-955-7295-01-5. நூலின்

Unique Gokhal Geloofwaardig Mchk

Capaciteit Rownscasino Deponeren Plus Voldoen Recht Games Donderen Gigantisch Contra Vergelijking Over Verschillende Offlin Casinos Nederland Rakeback Premie Vreemdelinge Vergunningen Je kunt te ook live

14350 ஆசிரிய வகிபாக விவரணம்.

சத்திஸ்சந்திர எதிரிசிங்க (சிங்கள மூலம்), மு.துரைசாமி (தமிழாக்கம்). கொழும்பு 10: எஸ்.கொடகே சகோதரர்கள், 675 பி.டி.எஸ்.குலரத்ன மாவத்தை, மருதானை வீதி, 1வது பதிப்பு, 2018. (வெல்லம்பிட்டிய: சத்துர அச்சகம், 69, குமாரதாச பிளேஸ்). (17),