14417 நடைமுறைத் தமிழ் வழிகாட்டி: அகரமுதலி.

தமிழ் வளர்ச்சிக் கழகம். இலங்கை: தமிழ் வளர்ச்சிக் கழகம், தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள், 1வது பதிப்பு, மே 1993. (அச்சக விபரம் தரப்படவில்லை). (4), 59 பக்கம், விலை: ரூபா 35.00, அளவு: 20×14.5 சமீ. “தமிழ்ப் பெயர்க் கையேடு மக்கட்பெயர் 46000” என்ற நூலைத் தொடர்ந்து வெளிவரும் தமிழ் வளர்ச்சிக் கழகத்தின் இரண்டாவது வெளியீடு இதுவாகும். நூலின் மேலட்டையில் “நடைமுறைத் தமிழ் வழிகாட்டி: அகரவரிசை” எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. வட சொற்களும் திசைச் சொற்களுமாகக் காலம்தோறும் தமிழிடையே பிற சொற்கள் எண்ணுக்கணக்கற்று வந்து கலந்துள்ள நிலையில் நாள்தோறும் எம்மிடையே பேச்சிலும் எழுத்திலும் தமிழ்ச் சொற்களைக் கையாளத் தூண்டும் நோக்கில் இந்த வடசொல்-தமிழ்ச்சொல் அகரமுதலி (அகராதி) வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இடப்புறம் தடித்த எழுத்துக்களில் உள்ள பிறமொழிச் சொற்களுக்கு எதிரே வலப்புறத்தில் மெல்லிய எழுத்துக்களில் தூய தமிழ்ச் சொற்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

ஏனைய பதிவுகள்