14454 க.பொ.த (உயர்தரம்) இணைந்த கணிதம்: வகையீடு.

தேசிய கல்வி நிறுவகம். மகரகம: விஞ்ஞான, கணித, சுகாதார, உடற்கல்விப் பிரிவு, கலைத்திட்ட அபிவிருத்தி நிலையம், தேசிய கல்வி நிறுவகம், 1வது பதிப்பு, 2007. (பாதுக்க: அரசாங்க அச்சகக் கூட்டுத்தாபனம், பானலுவ). viii, 57 பக்கம், விலை: ரூபா 90.00, அளவு: 29.5×21 சமீ. க.பொ.த. (உயர்தரம்) இணைந்த கணித பாடத்திட்டத்தின் கீழ் வகையீடு அல்லது பெறுதிகள் என்ற பாடப்பகுதிக்கான இவ்வளநூலானது ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் பயன்படுத்தும் வகையில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. சார்பொன்றின் பெறுதி, பெறுதி தொடர்பான முடிபுகள், திரிகோண கணிதச் சார்புகள், பரமானச் சார்புகள் என்பனவற்றின் பெறுதிகள், அடுக்குக் குறிச் சார்புகளினதும், மடக்கைச் சார்புகளினதும் பெறுதிகள், நேர்மாறு வட்டச் சார்புகளின் பெறுதிகள் ஆகிய ஐந்து பாடங்கள் இந்நூலில் விளக்கப்பட்டுள்ளன. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 65689).

ஏனைய பதிவுகள்

La manera sobre cómo Acudir Una Visa

Content Los Previos Códigos Promocionales Sobre Bonos Sobre Casino En Ee Uu De 2024 Visa De No Inmigrantes Las Mejores Juegos Sobre Casino Joviales Recursos

12621 – புதிய சுகாதாரக் கல்வி தரம் 7.

எஸ்.செல்வநாயகம், செல்வி எஸ்.பிரான்சிஸ். யாழ்ப்பாணம்: மாசில் பதிப்பகம், ஈச்சமோட்டை வீதி, 2வது பதிப்பு, தை 1981, 1வது பதிப்பு விபரம் தரப்படவில்லை.(யாழ்ப்பாணம்: ஸ்ரீசுப்பிரமணிய அச்சகம்). (4), viii, 84 பக்கம், விளக்கப்படங்கள், விலை: ரூபா