14655 வலித்திடினும் சலிக்கவில்லை: கவிதைத் தொகுப்பு.

ஷியா (இயற்பெயர்: கே.ஷிபானா). கொழும்பு 10: எஸ்.கொடகே சகோதரர்கள், 661/663/675 பி.டி.எஸ். குலரத்ன மாவத்தை, மருதானை வீதி, 1வது பதிப்பு, 2019. (வெல்லம்பிட்டிய: சத்துர அச்சகம், 69, குமாரதாச பிளேஸ்). (7), 8-88 பக்கம், விலை: ரூபா 450., அளவு: 22×14 சமீ., ISBN: 978-624-00-0189-2. கே.ஷிபானாவின் இத்தொகுப்பிலுள்ள கவிதைகள் புதுக்கவிதைப் பாங்கில் அமைந்துள்ளன. அவரது தனிப்பட்ட வாழ்வியல் பற்றிய அறிதலை ‘என்னுரை”யில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். அதை வாசித்தபின்னர் கவிதைகளை வாசிக்கும்போது இக்கவிதைகளையிட்டு புதியதொரு தரிசனம் கிட்டுகின்றது. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 65494).

ஏனைய பதிவுகள்