14778 நெருஞ்சி முள்ளு.

இ.தியாகலிங்கம். நோர்வே: இ.தியாகலிங்கம், Vetlandsveien 117, 0686 Oslo,1வது பதிப்பு மே 2019. (மின்நூல் வடிவமைப்பு lulu.com சுய வெளியீடு உதவி). 61 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை. அளவு: 21×14.5 சமீ., ISBN: 978-0-244- 48250-3. இந்நூல் “நெருஞ்சி முள்ளு” என்ற குறுநாவலையும், உதயம், முகமூடிகள் என்ற இரு சிறுகதைகளையும் கொண்டுள்ளது. குறுநாவல், றிக்ஸ் ஹொஸ்பிட்டல், சுகந்தி, மீண்டும் சந்திப்பு, சுபமுகூர்த்தம், உணவகத்தில், காலநதியில், காதலாகி, மீண்டும், மாறாத மனிதர்கள் ஆகிய ஒன்பது அத்தியாயங்களில் எழுதப்பட்டுள்ளன.

ஏனைய பதிவுகள்

Simuladores Infantilidade Demanda

Content Existe Exemplar Superior Dia Como Horário Para Apostar Busca Linhas Puerilidade Comité Funcionalidades Pressuroso Happy Halloween Anexar RTG traz arruíi jogo demanda-níqueis online chamada

12442 – அகில இலங்கை தமிழ் மொழித்தினம் ; 1993.

தமிழ்மொழிப் பிரிவு. கொழும்பு: தமிழ்மொழிப் பிரிவு, கல்வி இராஜாங்க அமைச்சு, 1வது பதிப்பு, 1993. (கொழும்பு: அரசாங்க அச்சகம்). (52) பக்கம், புகைப்படங்கள், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 28×22 சமீ. கல்வி உயர்கல்வி அமைச்சின்

13034 மனிதரில் எத்தனை நிறங்கள்.

வைரமுத்து சிவராஜா. ஜேர்மனி: ஜேர்மனி தமிழ் எழுத்தாளர் சங்கம், Am Windhovel 18a, 47249 Duisburg47249, 1வது பதிப்பு, 2019. (ஜேர்மனி: அச்சக விபரம் தரப்படவில்லை).165 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 21×15 சமீ.