தொழிற் சங்கங்கள் 12254-12256

12256 – மேதின வரலாறும் அதன் போதனைகளும்.

வீ.எல்.பெரைரா (பொதுச் செயலாளர்). கொழும்பு 12: மலையக இளைஞர் பேரவை, 74. 2/1, டாம் வீதி, 1வது பதிப்பு, மே 1978. (அச்சக விபரம் தரப்படவில்லை). 12 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 18.5×13.5

12255 – தொழிற்சங்க நூற்றாண்டு: 1893-1993.

இலங்கைத் தொழிலாளர் கல்வியாளர் கழகம். கொழும்பு: இலங்கைத் தொழிலாளர் கல்வியாளர் கழகம், இல. 7, சேர்க்குலர் வீதி, மவுன்ட் லவீனியா, 1வது பதிப்பு, 1995. (களனி: வித்யாலங்கார அச்சகம்). x, 181 பக்கம், விலை:

12254 – தொழில் உறவுகள் பற்றிய கையேடு.

ஆசிரியர் குழு, பீலிக்ஸ் டீ பிலிப் (தமிழாக்கம்). கொழும்பு 4: பிறெட்ரிக் ஈபர்ட் ஸ்டிவ்டுங் (Friedrich Ebert Stiftung FES), 4, அடம்ஸ் அவென்யூ, 1வது பதிப்பு, 1998. (கொழும்பு: நியூ கணேசன் பிரின்டர்ஸ்).