இரசாயனம் 12601

12601 – G.C.E. உயர்தரம் 10: 1998-2007 பரீட்சை வினாக்களும் விடைகளும்: இரசாயனவியல் 1&2.

அஸ்ரன் பதிப்பக ஆசிரியர் குழு. கொழும்பு 6: அஸ்ரன் பதிப்பகம், 92, மனிங் பிளேஸ், 1வது பதிப்பு, 2008. (கொழும்பு 6: அஸ்ரன் பதிப்பகம், 92, மனிங் பிளேஸ்). (320) பக்கம், விலை: ரூபா