புத்தகம் அனுப்ப

STEP 1

புத்தகம் அனுப்புவதற்கான படிவம்

மேலுள்ள பொத்தானை அழுத்தி, புத்தகம் அனுப்புவதற்கான படிவத்தினை தரவிறக்கம் செய்து நிரப்பிக் கொள்ளுங்கள்.

STEP 2

நிரப்பிய படிவத்தினை அனுப்புங்கள்

நிரப்பிய படிவத்தினை மேலே உள்ளபடி தகவல்களினை உள்ளடக்கி தரவேற்றம் செய்து பொத்தானை அழுத்தி அனுப்புங்கள்.