12482 – தமிழருவி: தமிழ்விழா சிறப்பிதழ்: 1990:

தமிழ் மகா வித்தியாலயம ;, பண்டாரவளை. மலர்க் குழு. பண்டாரவளை: தமிழ் மகா வித்தியாலயம், 1வது பதிப்பு, 1990. (அச்சக விபரம் தரப்படவில்லை).

160 பக்கம், தகடுகள், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 24.5×18.5 சமீ.

பண்டாரவளை தமிழ் மகா வித்தியாலயத்தின் தமிழ் விழா சிறப்பிதழ். ஆசியுரைகள், வாழ்த்துரைகளுடன் பாடசாலை அறிக்கைகளும் இவ்விதழில் இடம்பெற்றுள்ளன. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 14301).

ஏனைய பதிவுகள்

Регистрация на 1win

Содержимое Промокод 1WIN при регистрации Промокод в 1win: активируйте действующие промокоды и играйте бонусами в 1win KZ Промокод 1WIN Основные данные Безопасность учетной записи Подтверждение