14460 கலைச்சொற்கள்: தாவரவியற் சொற்றொகுதி.

சொல்லாய்ந்த குழுவினர். கொழும்பு 7: அரசகரும மொழி அலுவல் பகுதி, கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம், 421, புல்லர்ஸ் வீதி, 3வது பதிப்பு, 1992, 1வது பதிப்பு, 1957, 2வது பதிப்பு, 1963. (கொழும்பு: இலங்கை அரசாங்க அச்சகக் கூட்டுத்தாபனம்). (8), 228 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 21.5×14 சமீ. அரசகரும மொழி அலுவல் பகுதியினரின் கல்விப் பிரிவினரால் வெளியிடப் பெற்றுள்ள இக்கலைச்சொற்றொகுதியின் தயாரிப்பில் ஈடுபட்ட சொல்லாய்ந்த குழுவில் கலாநிதி மோ.தம்பையா, திரு.வே.அரியரத்தினம், தா.வே.அரியநாயகம், கலாநிதி வ.பொன்னையா, திரு. அ.வி.மயில்வாகனன், திரு.செ.உ.வேதநாயகம் ஆகியோர் பணியாற்றியிருந்தனர். பொதுத் தகுதிப் பத்திரத் தேர்வின் தாவரவியற் பாடத் தேவைக்கு வேண்டிய கலைச்சொற்கள் யாவும் இங்கு இடம்பெற்றுள்ளன. சில தாவரவியற் சொற்கள் தமிழ் வடிவாக்கப்பட்டுள்ளன. வகுப்பு, கோத்திரம், தொகுதி ஆகியவற்றுக்கு ஏற்கெனவே தமிழில் வழங்கப்பெற்ற சொற்கள் கட்டளைச் சொற்களாகப் பட்டுள்ளன. வேண்டியவிடத்து, குறியீடுகளும் தரப்பட்டுள்ளன. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 48129).

ஏனைய பதிவுகள்

13A17 – நம் முன்னோராளித்த அருஞ்சிச்செல்வம் மூன்றாம் பாகம் : இலங்கை சரித்திரமும் உலக சரித்திரமும்.

ஜீ.ஸி.மெண்டிஸ், எஸ்.ஏ.பேக்மன். கொழும்பு: கொழும்பு அப்போத்திக்கரிஸ் கம்பெனி லிமிற்றெட், 84, பிரதான வீதி, பெட்டா, 2வது பதிப்பு, 1955, 1வது பதிப்பு, 1951. (கொழும்பு: அப்போத்திக்கரிஸ் கம்பெனி லிமிட்டெட், குமார வீதி, கோட்டை). xi,

12398 – சிந்தனை: தொகுதி I இதழ் 3 (கார்த்திகை 1983).

சி.க.சிற்றம்பலம் (இதழாசிரியர்). யாழ்ப்பாணம்: கலைப்பீடம், யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம், திருநெல்வேலி, 1வது பதிப்பு, கார்த்திகை 1983. (யாழ்ப்பாணம்: மகாத்மா அச்சகம், ஏழாலை மேற்கு, ஏழாலை). (7), 141 பக்கம், விலை: ரூபா 60., அளவு: 24.5×17

Games

Posts Simple tips to Gamble Video poker 100percent free On line Black-jack Game Biloxi step three Cards Poker: A thrilling Gambling establishment Online game Experience