தூய விஞ்ஞானங்கள்-நூ -15

14460 கலைச்சொற்கள்: தாவரவியற் சொற்றொகுதி.

சொல்லாய்ந்த குழுவினர். கொழும்பு 7: அரசகரும மொழி அலுவல் பகுதி, கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம், 421, புல்லர்ஸ் வீதி, 3வது பதிப்பு, 1992, 1வது பதிப்பு, 1957, 2வது பதிப்பு, 1963. (கொழும்பு: இலங்கை

14459 வேற்றுக் கிரக மனிதர்கள்.

கனி-விமலநாதன் (இயற்பெயர்: சின்னையா ரிட்ஜ்வே விமலநாதன்). சென்னை 600 017: மணிமேகலைப் பிரசுரம், தபால் பெட்டி எண் 1447, 7(ப.எண் 4), தணிகாசலம் சாலை, தியாகராய நகர், 1வது பதிப்பு, 2005. (சென்னை 94:

14458 பிரவுணிங்கு, யோசேப்பு ஆகியோரின் செய்முறை இரசாயனம்.

எரிக்கு.L.பொன்சேக்கா, P.P.G.L.சிறீவர்த்தனா (ஆங்கில மூலம்), வே.பேரம்பலம் (தமிழாக்கம்). கொழும்பு 3: கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம், சிறீமதிபாயா, 58, சேர் ஏணெஸ்ட் டி சில்வா மாவத்தை, மீள்பதிப்பு, 1978, 1வது பதிப்பு, 1957, 2வது பதிப்பு,

14457 இயற்கை வளங்கள் தொடர்பான இரசாயனவியல்.

A.மகாதேவன். தெல்லிப்பழை: P.ஆறுமுகம், இரசாயனவியற் கழகம், குரும்பசிட்டி, 1வது பதிப்பு, ஆண்டு விபரம் தரப்படவில்லை. (ஏழாலை: மகாத்மா அச்சகம்). (2), 52 பக்கம், விளக்கப்படங்கள், விலை: ரூபா 10.00, அளவு: 21.5×14 சமீ. இயற்கை

14456 மாற்றல் காரணிகளும் அட்டவணைகளும் (இலங்கைக் கட்டளை 99: 1975).

மெற்றிக் பகுதிக் குழு. கொழும்பு 3: இலங்கைக் கட்டளைகள் பணியகம், 53, தர்மபால மாவத்தை, 1வது பதிப்பு, 1975. (கொழும்பு: இலங்கை அரசாங்க அச்சகம்). 180 பக்கம், அட்டவணைகள், விலை: ரூபா 7.50, அளவு:

14455 க.பொ.த (உயர்தரம்) இணைந்த கணிதம்: வேலை-சக்தி-வலு.

தேசிய கல்வி நிறுவகம். மகரகம: விஞ்ஞான, கணித, சுகாதார, உடற்கல்விப் பிரிவு, கலைத்திட்ட அபிவிருத்தி நிலையம், தேசிய கல்வி நிறுவகம், 1வது பதிப்பு, 2007. (பாதுக்க: அரசாங்க அச்சகக் கூட்டுத்தாபனம், பானலுவ). vii, 43

14454 க.பொ.த (உயர்தரம்) இணைந்த கணிதம்: வகையீடு.

தேசிய கல்வி நிறுவகம். மகரகம: விஞ்ஞான, கணித, சுகாதார, உடற்கல்விப் பிரிவு, கலைத்திட்ட அபிவிருத்தி நிலையம், தேசிய கல்வி நிறுவகம், 1வது பதிப்பு, 2007. (பாதுக்க: அரசாங்க அச்சகக் கூட்டுத்தாபனம், பானலுவ). viii, 57

14453 க.பொ.த.(உயர்தரம்) இணைந்த கணிதம்: பெறுதிகளின் பிரயோகம்.

தேசிய கல்வி நிறுவகம். மகரகம: விஞ்ஞான, கணித, சுகாதார, உடற்கல்விப் பிரிவு, கலைத்திட்ட அபிவிருத்தி நிலையம், தேசிய கல்வி நிறுவகம், 1வது பதிப்பு, 2007. (மகரகம: அச்சகப் பிரிவு, தேசிய கல்வியியல் நிறுவகம், பானலுவ).

14452 க.பொ.த.(உயர்தரம்) இணைந்த கணிதம்: பயிற்சி வினாக்கள் விடைகளுடன்.

தேசிய கல்வி நிறுவகம். மகரகம: கணிதத்துறை, விஞ்ஞான தொழில்நுட்ப பீடம், தேசிய கல்வி நிறுவகம், 1வது பதிப்பு, 2018. (மகரகம: அச்சகப் பிரிவு, தேசிய கல்வியியல் நிறுவகம்). ix, 150 பக்கம், விளக்கப்படங்கள், விலை:

14451 க.பொ.த (உயர்தரம்) இணைந்த கணிதம்: நியுற்றனின் இயக்க விதிகள்.

தேசிய கல்வி நிறுவகம். மகரகம: விஞ்ஞான, கணித, சுகாதார, உடற்கல்விப் பிரிவு, கலைத்திட்ட அபிவிருத்தி நிலையம், தேசிய கல்வி நிறுவகம், 1வது பதிப்பு, 2007. (பாதுக்க: அரசாங்க அச்சகக் கூட்டுத்தாபனம், பானலுவ). ix, 34