பொதுப் பருவ இதழ் சிறப்பிதழ்கள் 14009-14012

14010 தமிழர் தகவல் ; 2003. பன்னிரண்டாவது ஆண்டு மலர் ; (மாமாங்க மலர்).

எஸ்.திருச்செல்வம் (பிரதம ஆசிரியர்). கனடா: அகிலன் அசோஷியேட்ஸ், P.O.Box 3,Station F,Toronto,) 1வது பதிப்பு, பெப்ரவரி 2003. (Canada, Ahilan Associates,Printers and Publisher,Toronto). 152 பக்கம், புகைப்படங்கள், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 27.5×21

14012 நிகர்: சர்வதேச தமிழ் எழுத்தாளர் மாநாடு 2011: சிறப்பிதழ்.

அ.லெட்சுமணன் (ஆசிரியர்), வே.தினகரன் (உதவி ஆசிரியர்). நாவலப்பிட்டி: நிகர் வெளியீடு, 83, கொத்மலை வீதி, 1வது பதிப்பு, ஜனவரி 2011. (நாவலப்பிட்டி: ராஜா அச்சகம்). 98 பக்கம், புகைப்படங்கள், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 21X15

14009 தமிழர் தகவல் 2000. ஒன்பதாவது ஆண்டு மலர் (மிலேனியம் மலர்).

எஸ்.திருச்செல்வம் (பிரதம ஆசிரியர்). கனடா: அகிலன் அசோஷியேட்ஸ், P.O.Box 3,Station F,Toronto, 1வது பதிப்பு, பெப்ரவரி 2000. (Canada, Ahilan Associates, Printters and Publishers,Toronto). 158 பக்கம், புகைப்படங்கள், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: